NAŠE VÍRA

ČEMU VĚŘÍME

Věříme, že Bible je Boží slovo. Je jak neomylné i nadčasové a je naší finální autoritou ve všech záležitostech. V našich životech má přednost před zkušeností a tradicí. Vytváří v nás víru a s touto vírou dokážeme překonat každou výzvu.

Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno a za všech okolností napomáhá k dobrému - totiž těm (i tebe), které povolal podle svého záměru. Římanům 8:28 

VĚŘÍME V BOHA

 • Věříme, že Bůh stvořil tento svět. (1 Mojžíšova 1:1)
 • Věříme ve Svatou Trojici, která je nám zjevena skrze Písmo - Bůh Otec, Bůh Ježíš Kristus a Bůh Duch Svatý. (Izaiáš 9:6, Matouš 28:19, 2 Korintským 13:14). 
 • Věříme, že Bůh na sebe vzal podobu člověka (Filipským 2:6-8, Jan 14:8-9) a byl narozen z panny Marie (Izaiáš 7:14), aby zachránil svět (Jan 3:16). Věříme, že pouze díky smrti Ježíše Krista může být lidem odpuštěno a můžou tak přijmout život věčný.
 • Věříme, že Ježíš byl zároveň Bohem i člověkem.

VĚŘÍME V BIBLI

 • Věříme, že Bible (Písmo) je Boží slovo. (2 Timoteovi 3:16-17)
 • Věříme, že Písmo je živé a pozitivně ovlivňuje náš život. (Židům 4:12) 
 • Jsme přesvědčeni, že Bible je historicky přesná (Lukáš 1: 1-4), a že většina moderních překladů je věrná kopiím původních spisů. Používáme mnoho různých překladů bible, ale obzvláště doporučujeme verze NIV, NASB, ESV, NKJV a B21 v českém jazyce.

VĚŘÍME V LIDI

 • Věříme, že všichni lidé byli stvoření k Božímu obrazu. (Genesis 1:27) a právě proto se odlišují od zvířat
 • Věříme, že krátce po stvoření se člověk vzepřel Bohu (Genesis 3:1-7) a na základě toho v dnešním světě existuje smrt, nemoci a veškeré ostatní zdroje utrpení. (Římanům 5:12)
 • Věříme, že všichni lidé jsou hříšníci a potřebují být spaseni. (Římanům 3:23)
 • Věříme, že spasení nevychází z našich skutků, ale můžeme je přijmout pouze díky milosti Boha skrze naši víru. (Efezským 2:8-9)
 • Věříme, že Bůh miluje všechny lidi a touží, aby byli spaseni (Jan 3:16, 1 Timotějovi 2:4)
 • Věříme, že Bůh má jedinečný plán a smysl pro život každého člověka. (Římanům 8:28, Žalm 139:16 a Jeremiáš 29:11)
 • Věříme, že všechny vaše dary, talent a schopnosti jsou od Boha (1 Petr 4:10)

VĚŘÍME V CÍRKEV

 • Věříme, že církev tvoří lidé různých věkových a etnických skupin a z různých prostředí a kultur (Zjevení 7:9).
 • Věříme, že ten, kdo propojuje a spojuje církev, je Ježíš Kristus (Efezským 2:12-19).
 • "Neexistuje nic tak vzdáleného od křesťanství, jako je osamocený křesťan" (John Wesley)

 • Věříme, že to, co dělá církev/sbor autentickým, není styl hudby nebo denominace, ale lidé, kteří církev tvoří. Je to zejména jejich skutečný vztah k Bohu, jejich oddanost Písmu jako základ životních přesvědčení a víry. 
 • "Je na Bibli tvořit a formovat církev ... pro církev je to, aby se Biblí nechala vést a držet." (J. I. Packer)
 • Věříme, že církev je Boží záměr a být součástí církve je důležité a přínosné pro každého křesťana. (Matouš 16:18, Židům 10:25)
 • "Každý rok vyzná poprvé víru v Krista jako Spasitele 27 milionů lidí" (Zdroj: "World Christian Trends " David B. Barrett a Todd M. Johnson)
 • Věříme, že Bůh si přeje pro svou církev, aby byla tím nejlepším místem na planetě Zem (Daniel 2:35)
 • Věříme, že Boží požehnání se bude šířit ke všem lidem skrze církev. (Matouš 28: 18-20, Genesis 12: 3)

JSME CHARISMATICKÁ CÍRKEV

 • Věříme, že Duch Svatý přebývá v každém křesťanovi. (Římanům 8:9)
 • Věříme, že křest v Duchu Svatém je obvykle samostatná událost od obrácení křesťana. (Skutky 2:1-4, 8:14-20, 9:17-18, 10:44-48, 19:2-7).
 • Věříme, že Duch Svatý nám pomáhá svědčit ostatním o naději, kterou máme, (Skutky 1:8) a my sami díky němu můžeme být svědky zázraků (Jan 14:11-13) a prakticky jeho nadpřirozené dary používat. (1 Korintským 12:8-10) 
 • "Sféra zázraků je přirozenou sférou člověka. Člověk se stal společníkem zázračného a nadpřirozeného Boha." (John G. Lake)
 • Tohle jsou jenom některé z pravd, které proměnili naše životy.
 • Pokud byste se chtěli stát členem Destiny, jste vítáni připojit se k našemu kurzu "According to the Pattern" - "podle vzoru", kde probíráme mnoho z těchto pravd a zkoumáme mnoho dalších skvělých témat v Bibli.


OBJEDNAT BIBLI